A túa privacidade é importante para min. Nesta declaración de privacidade explícoche os datos persoais que recollo dos meus usuarios e de que maneira os utilizo. Convídote a ler detidamente estes termos antes de facilitar os teus datos persoais nesta web. Os maiores de 14 anos poderán rexistrarse en delatorretraducciones.com como usuarios sen o previo consentimento dos seus pais ou titores.

No caso dos menores de 14 anos, requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade doutros membros da familia, sen o consentimento destes.

Se es menor de 14 anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario.

Nesta web respéctanse e cóidanse os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Esforceime en crear un espazo seguro e confiable e por iso quero compartir os meus principios respecto á túa privacidade:

 • Nunca solicito información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que me requiras.
 • Nunca comparto información persoal dos meus usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou no caso de que conte coa túa autorización expresa.
 • Nunca utilizo os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal.

De la Torre Traducciones adecuou esta web ás esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RXPD), a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos seus datos persoais

 • Identidade do Responsable: Elisa Ángeles de la Torre Castejón
 • Nome comercial: De la Torre Traducciones
 • NIF/CIF: 77462208W
 • Dirección: Rúa do Arcebispo Xelmírez 4, 36003 (Pontevedra, ESPAÑA)
 • Correo electrónico: info@delatorretraducciones.com
 • Actividade: Servizos de tradución

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos anteriormente citado, os datos persoais que me envíe a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”.

Para o tratamento de datos dos meus usuarios, aplico todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Principios que aplicarei á túa información persoal

No tratamento dos teus datos persoais, aplicarei os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: Sempre vou requirir o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos dos que lle informarei previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Só vou solicitar os datos que sexan estritamente necesarios en relación cos fins para os que os requiro. Os mínimos posibles.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función da finalidade, informareite no prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisarei as miñas listas e eliminarei aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e a confidencialidade. Debe saber que tomo todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos meus usuarios por parte de terceiros.

Como obtiven os seus datos?

Os datos persoais que trato en De la Torre Traducciones proceden de:

 • Formulario de subscrición
 • Comentarios en blog
 • Formulario de solicitude de servizos

Cales son os seus dereitos cando me facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en De la Torre Traducciones estou a tratar datos persoais que lle concirnen, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Oporse ao tratamento
 • Solicitar a portabilidade dos datos

Os interesados poderán acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservareinos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán oporse ao tratamento dos seus datos. Elisa Ángeles de la Torre Castejón deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperioso, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, que me facilitaches e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • o tratamento estea baseado no consentimento;
 • os datos sexan facilitados pola persoa interesada;
 • o tratamento se efectúe por medios automatizados.

Ao exercer o teu dereito á portabilidade dos datos, terás dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.

Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle concirnen infrinxe o Regulamento.

Con que finalidade trato os teus datos persoais?

Cando un usuario se conecta con esta web por exemplo para comentar unha publicación, mandar un correo ao titular, subscribirse ou realizar algunha contratación, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable De la Torre Traducciones. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por delatorretraducciones.com, tal e como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

En De la Torre Traducciones existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información que me facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):

 • Formulario de subscrición a contidos: Neste caso, solicito os seguintes datos persoais: Nome, Email, para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais, facilitados polo usuario ao realizar a subscrición. Dentro da web existen varios formularios para activar a subscrición. Infórmote de que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de:
  • Google Analytics (provedor de Elisa Ángeles de la Torre Castejón), Google Analytics está situado en Estados Unidos, un país cuxos niveis de protección son adecuados segundo a Comisión Europea.
  • DINAHOSTING (provedor de Elisa Ángeles de la Torre Castejón), está situado dentro da UE.
 • Formulario de alta para comentarios do blog: Para comentar as publicacións do blog delatorretraducciones.com, requírese que o usuario se dea de alta a través deste formulario. Neste caso, solicito os seguintes datos persoais: Nome, Email. Unha vez dado de alta, o usuario poderá realizar tantos comentarios como desexe e responder os anteriores. Infórmote de que os datos que nos facilites estarán situados nos servidores de:
  • DINAHOSTING (provedor de Elisa Ángeles de la Torre Castejón), está situado dentro da UE.
 • Formulario de solicitude de servizos: Solicito os seguintes datos persoais: Nome, Email, Teléfono, para solicitar algún dos servizos que delatorretraducciones.com pon á disposición dos seus usuarios. A información solicitada permitirá solicitar o servizo correspondente para unha posible tramitación do mesmo offline. As solicitudes serán respondidas por correo electrónico. A web non permite xestionar pagos directamente. Le informo de que os datos que nos facilita estarán situados nos servidores de:
  • Google Analytics (provedor de Elisa Ángeles de la Torre Castejón), Google Analytics está situado en Estados Unidos, un país cuxos niveis de protección son adecuados segundo a Comisión Europea.
  • DINAHOSTING (provedor de Elisa Ángeles de la Torre Castejón), está situado dentro da UE.

Existen outras finalidades polas que trato os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web.
 • Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web que detallo na política de cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. De la Torre Traducciones pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais de delatorretraducciones.com, rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario da Web. Tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos de De la Torre Traducciones. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizarei os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

De acordo ao establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo (RXPD) 2016/679, Elisa Ángeles de la Torre Castejón (De la Torre Traducciones), con domicilio en Rúa do Arcebispo Xelmírez 4, 36003, Pontevedra (ESPAÑA), será responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores.

De la Torre Traducciones, non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade. Podo seleccionar e publicar testemuños de clientes nos nosos Servizos, que poden conter información de identificación persoal, como o seu nome e / ou a cidade, estado ou país no que vive. Obteño o seu consentimento antes de publicar calquera testemuño co seu nome. Se se publica este contido, estará dispoñible para outros usuarios dos Servizos. Se desexa que elimine ou borre sou nome ou testemuño de   a web, pode comunicarse con delatorretraducciones.com a través do correo electrónico de contacto.

Podo publicar recensións de clientes na miña web, que poden conter información de identificación persoal, como o seu nome e/ou a cidade, estado ou país no que vive. Ao enviar a súa opinión está a darme permiso para publicar eses datos nos meus Sitios ou Servizos. Se publico este contido, estará dispoñible para outros usuarios dos Sitios ou Servizos. A súa publicación tamén pode compartirse e non podo evitar que a devandita información se use dunha maneira que poida violar esta Política ou a lei. Se desexa que elimine o seu nome ou recensión dos meus Sitios ou Servizos, pode comunicarse con delatorretraducciones.com a través do correo electrónico ou formulario de contacto.

 

Lexitimación para o tratamento dos seus datos

 

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Por canto tempo conservarei os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse:

 • Ata que se solicite a súa supresión polo interesado

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Moitas ferramentas que utilizo para xestionar os seus datos son contratados por terceiros.

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, delatorretraducciones.com comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

Todas as utilidades ofrecidas por terceiros son estritamente necesarias para o desenvolvemento dos meus servizos e foron seleccionados atendendo ao cumprimento dos dereitos que preservo nesta web.

As seguintes empresas terán acceso á información persoal necesaria para realizar as súas funcións como encargados de tratamento, pero non poderán utilizala para outros fins. Ademais, deberán tratar a información persoal de conformidade coa presente Política de Privacidade e a lexislación aplicable en materia de protección de datos.

Google Analytics: un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a delatorretraducciones.com a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso de delatorretraducciones.com (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Hosting: DINAHOSTING SL, con domicilio en Rúa dás Salvadas 41, baixo 15705 Santiago de Compostela (A Coruña, ESPAÑA). Máis información en: https://é.dinahosting.com/ (DINAHOSTING SL). DINAHOSTING SL trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos de hosting a Elisa Ángeles de la Torre Castejón.

Plataforma web: The WordPress Foundation, con domicilio en EEUU. Máis información en: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos de plataforma web a Elisa Ángeles de la Torre Castejón.


Navegación

Ao navegar por delatorretraducciones.com pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén relacionados cos seus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

 • Google Analytics.
 • Google Search Console


Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre a miña base de usuarios no seu conxunto.

Secreto e seguridade dos datos

delatorretraducciones.com comprométese no uso e tratamento dos datos, incluídos os datos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo con a finalidade do mesmo, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

Esta web inclúe un certificado SSL. Trátase dun protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxen de maneira íntegra e segura, é dicir, a transmisión dos datos entre un servidor e usuario web, e en retroalimentación, é totalmente cifrada ou encriptada.

Delatorretraducciones.com non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

Con respecto á confidencialidade do procesamento, Elisa Ángeles de la Torre Castejón asegurarase de que calquera persoa que estea autorizada por De la Torre Traducciones para procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta De la Torre Traducciones, deberá notificar ao Cliente sen demoras indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade en canto o detecte ou cando o Cliente o solicite razoablemente.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a delatorretraducciones.com, exonerando a Elisa Ángeles de la Torre Castejón (De la Torre Traducciones), de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ser informado as condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Elisa Ángeles da Torre Castejón (De la Torre Traducciones) na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.

Revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo a Elisa Ángeles da Torre Castejón (De la Torre Traducciones) nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Cambios na política de privacidade

Elisa Ángeles de la Torre Castejón resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nestes supostos, Elisa Ángeles de la Torre Castejón anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Correos comerciais

De acordo con a LSSICE, delatorretraducciones.com non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non sexan previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.

Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, delatorretraducciones.com comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

Dúbidas ou consultas sobre esta política ou os teus dereitos

Si tes algunha pregunta ou comentario sobre esta política, ou si tes algunha inquietude sobre a forma en que se puido xestionar algunha información persoal que me proporcionaches, podes contactarme por correo postal ou correo electrónico a: info@delatorretraducciones.com

Documento revisado o 18-03-2021.