Datos do Responsable

 • Identidade do Responsable: Elisa Ángeles de la Torre Castejón
 • Nome comercial: De la Torre Traducciones
 • NIF/CIF: 77462208W
 • Dirección: Rúa do Arcebispo Xelmírez 4, 36003 Pontevedra (Pontevedra, ESPAÑA)
 • Correo electrónico: info@delatorretraducciones.com

Neste espazo, o usuario, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e eu como responsable desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación.

De la Torre Traducciones (Elisa Ángeles de la Torre Castejón) como responsable desta web, asumo o compromiso de procesar a información dos meus usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos meus usuarios.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RXPD), a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI).

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas de web, integrantes do sitio web De la Torre Traducciones incluídos os contidos e servizos postos á disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, delatorretraducciones.com (“usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal delatorretraducciones.com.

Datos persoais que solicito e como o fago

Ler Política de Privacidade.


Compromisos e obrigacións dos usuarios

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con De la Torre Traducciones. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa miña autorización como lexítimo titular;
 • Calquera vulneración dos dereitos do fornecedor ou do meu como lexítimo titular;
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web, delatorretraducciones.com o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de De la Torre Traducciones ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal delatorretraducciones.com ou que impedise, de calquera forma, o uso normal da web.

Namentres, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que, polo tanto, delatorretraducciones.com non pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que poño todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a De la Torre Traducciones poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Elisa Ángeles de la Torre Castejón, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo con o establecido na normativa vixente en protección de datos. A comunicación entre os usuarios e delatorretraducciones.com utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos https, por tanto, garanto as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

Plataforma de resolución de conflitos

Poño tamén ao dispor dos usuarios a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

En virtude da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta á disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de De la Torre Traducciones. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de De la Torre Traducciones.

O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo con os tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a De la Torre Traducciones indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

Política de comentarios

Na miña web permítese realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas.

Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros. Estes comentarios serán suprimidos polos administradores da web.

Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilios privado ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos.

Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado spam en xeral.

Non se permiten comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes. Non se considerarán tampouco aqueles comentarios que tenten forzar un debate ou unha toma de postura por outro usuario.

Exclusión de garantías e responsable

Elisa Ángeles de la Torre Castejón (de la Torre Traducciones) non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de malware, programas maliciosos ou lesivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos á disposición dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Lexislación e foro aplicable

Con carácter xeral as relacións entre De la Torre Traducciones cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación de ESPAÑA e aos xulgados e tribunais de Pontevedra.

Contacto

No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal delatorretraducciones.com, por favor diríxase a info@delatorretraducciones.com.

O aviso legal foi actualizado por última vez o 18-03-2021.